• slider image 175
 • slider image 176
:::

關於本校

關於烏來 / 2019-01-15 / 人氣: 3623

             wink烏來歷史                                            wink烏來現況                                           wink烏來位置

 

    烏來國民中小學校歌      曲:高淵源

                                                                        ‧   ‧  
| 13 5  56 5 | 11   76   5  ───  | 
 ㄏㄜ~ㄌㄚ~ㄏㄨㄧ ㄍㄜ~ㄒㄧㄚ ㄍㄛ~ㄦㄧㄚ ㄍㄜ ~ ㄇㄝ~ㄨㄞ ㄍㄚ~ㄧㄚㄢ 
    h-la-huy           q-sia         qo-ngya      q-me-way       ka-yan
   古木參天                       山水藍天


 ㄇㄜ~ㄍㄨㄚㄙ ㄅㄧ~ㄌㄨ ㄍㄨ~ㄉㄨㄏㄍㄨ~ㄉㄨㄏㄍㄚ~ㄨㄚㄙ 
    q-n-zyat         m-quas       bi-ru      qu-tux      qu-tux      ka-was
    勤奮向學                         年復一年


| 6 5 34 5 | 54   32 1  ───     | 
 ㄅㄜ~ㄅㄚㄏ ㄍㄜ~ㄋㄧㄚㄍ ㄅㄜ~ㄌㄚㄍ ㄐㄧㄣ~ㄨㄚ~ㄋㄢ 
    p-pah       q-niaq         b-laq        cin-    wa-nan
    鳥語花香                      溫馨滿懷


 ㄍㄜ~ㄇㄞ ㄅㄜ~ㄌㄚㄍ ㄉㄨ~ㄋㄨㄏ ㄇㄜ~ㄙㄨ~ㄨㄣ ㄍㄚ~ㄌㄤ 
    k-may       b-laq        tu-nax       m-su-un         qa-lang
     教學多元                        內涵豐碩 
 
 3  5  ───  5  1  ─────    | 
     ㄨ~ㄌㄞ      ㄍㄨㄚ~ㄙㄢ  ㄅㄧ~ㄌㄨ 
    wu-lay                       qwa-san         bi-ru
    烏來                       讀書


 
1  | 2  ───   ───   ───     | 
     ㄨ~ㄌㄞ ㄍㄨㄚ~ㄙㄢ  ㄅㄧ~ㄌㄨ 
    wu-lay      qwa-san         bi-ru
     烏來                       讀書


 
| 3  21  7 6 | 56   72  1  ─────  | 
 ㄍㄨㄚ~ㄙㄢ ㄉㄚ ㄅㄧ~ㄌㄨ ㄍㄚ~ㄙㄢ ㄋㄚ ㄌㄚ~ㄍㄧ


    qwa-san     ta    bi-ru        qwa-san      na    la-qi
      我們學校                是孩子的樂園


 ㄍㄨㄚ~ㄙㄢ ㄉㄚ ㄅㄧ~ㄌㄨ ㄅㄨ~ㄍㄧㄣ ㄋㄚ ㄍㄜ~ㄒㄧㄚ 
    qwa-san     ta    bi-ru        pu-qin      na    q-sia
     我們學校                是水的源頭